Sociálně únosná cena vody na rok 2022

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil v říjnu 2021 přehled sociálně únosných cen (SÚC) pro vodné a stočné pro rok 2022. Tyto ceny se stanovují každoročně pro jednotlivé kraje ČR.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena pro vodné a pro stočné je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 v rámci prioritních os 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné (vč. DPH), představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácnosti a s průměrnou spotřebou 88,7 l/os*den, použitou  pro účel tohoto výpočtu. Její výše tvoří pro města a obce, které čerpaly nebo dosud čerpají dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na obnovu vodohospodářské infrastruktury, maximální hranici, kterou nesmí překročit. V případě Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. je tato podmínka bezpečně dodržena.

Zveřejněná sociálně únosná cena na rok 2022 je uvedena jako součet ceny pitné a odpadní vody (Kč/m3 včetně DPH) a je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné na základě poměru Úplných vlastních nákladů za obě složky dle Porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva zemědělství ČR za rok 2020.

Pro Jihočeský kraj byla cena včetně DPH stanovena následovně:

- poměr úplných vlastních nákladů pitná/odpadní voda: 50:50
- průměrný roční čístý příjem domácností za rok 2020: 201 277 Kč / osobu
- sociálně únosná cena pro vodné v jednosložkové formě: 72,04 Kč
- sociálně únosná cena pro stočné v jednosložkové formě: 59,66 Kč
- celkem: 131,69 Kč

Zpět