majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehočvacích komor a to na území aglomerace měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Základní přehled o majetku je uveden zde:


2018 2019 2020
Hodnota majetku - účetní

1 663 892 933

1 729 206 219 1 841 987 090
Hodnota majetku dle VÚME 3 584 259 866 3 588 973 911 4 268 221 758

VODOVOD
Hodnota majetku - účetní 318 247 034 330 049 049 317 177 165
Hodnota majetku dle VÚME 983 285 123 981 624 079 1 133 710 194
Délka vodovodní sítě Km 217,19 217,955 218,013
Počet vodojemů Ks 4 4 4
Počet čerpacích stanic vodovodu Ks 3 3 3
Počet zdrojů vody Ks 1 1 1
Počet úpraven vody Ks 1 1 1
Počet obyvatel napojených na vodovod Ks 44 569 45 616 43 953
Počet vodovodních přípojek Ks 8 103 8 137 8 184
Objem pitné vody vyrobené m3 20 371 21 779 24 067
Objem pitné vody převzaté m3 2 235 820 2 331 596 2 351 506
Objem pitné vody realizované m3 2 256 191 2 353 375 2 374 081
Obejm pitné vody fakturované m3 2 037 795 2 104 050 2 090 256
Obejm pitné vody nefakturované m3 218 777 195 781 218 273
Ztráty vody % 9,7 8,51 9,46
KANALIZACE
Hodnota majetku - účetní 1 350 645 899 1 399 157 170 1 524 809 925
Hodnota majetku dle VÚME 1 901 011 175 1 907 386 264 2 324 629 052
Délka kanalizační sítě Km 214,11 214,76 216,2
Počet čístíren odpadních vod Ks 3 3 3
Počet čerpacích stanic kanalizace Ks 17 17 17
Počet odlehčovacích komor Ks 55 55 55
Počet obyvatel napojených na kanalizaci Ks 44 435 45 481 43 820
Počet kanalizačních přípojek Ks 7 939 10 855 8 016
Objem odpadní vody vyčištěné m3 4 613 201 5 328 292 5 572 148
Objem odpadní vody fakturované m3 2 946 437 2 964 049 3 464 851
Objem balastních vod m3 1 037 222 1 732 315 2 042 346
Produkce odvodněného kalu t 8 162 8 014 8 522
Produkce bioplynu m3 1 248 906 1 136 009 1 013 396