orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

 • Valná hromada


 

 • Jednatelé společnosti

  • Ing. Štěpán Pavlík - Město Tábor

  • Mgr., Ing. Martin Doležal, LL.M. - Město Sezimovo Ústí

  • Jiří Rangl - Město Planá nad Lužnicí


 

 • Dozorčí rada

  • Mgr.Josef Pluhař, Ph.D.MBA, předseda - Město Planá nad Lužnicí

  • Ing. Jaroslav Jankovský - Město Tábor

  • Jan Příbramský Dis. - Město Tábor

  • Milan Veselý - Město Sezimovo Ústí


 

 • Management společnosti

  • Ing. Lubor Tomanec, ředitel

  • Oldřich Zimmel, technický náměstek


 

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se společnosti samé i její činnosti. Valná hromada rozhoduje zejména o:

 • rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li k ni na základě zákona,
 • rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové poninnosti,
 • volba a odvolání jednatele, volba a odvolání členů dozorčí rady,
 • volba a odvolání likvidátora,
 • schvalování udělení a odvolání prokury,
 • rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 • schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
 • rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 • schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo na jiných vlastních zdrojích,
 • schválení finanční asistence,
 • rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,
 • schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 • rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem,
 • zcizení nebo pronájmu nemovistostí společnosti, tím se rozumí pozemky, vodovodní a kanalizační řady, budovy a prostory v budovách sloužící k podnikatelské činnosti společnosti,
 • dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.

Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i otázky, které by jinak příslušely k rozhodování jednateli. Pro přijetí výše uvedených rozhodnutí a k udělení souhlasu k převodu podílu je zapotřebí 100% hlasů všech společníků společnosti. V jiných případech je potřeba pro přijetí rozhodnutí valnou hromadou většiny hlasů všech přítomných společníků.

Jednání valné hromady se koná minimálně 1x ročně.

Jednatelé společnosti

Společnost má tři jednatele, kteří jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatel rozhoduje o všech otákách, které nejsou podle společenské smlouvy, zákona, nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě. Jednateli přísluší zejména:

 • zastupovat společnost jako její statutární orgán,
 • zajišťovat běžné záležitosti společnosti,
 • vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti,
 • svolávat valnou hromadu,
 • předkládat valné hromadě zejména návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejich změn, návrh účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období, a dále návrh na způsob krytí případných ztrát společnosti,
 • vykonávat rozhodnmutí valné hromady,
 • zajišťovat řádné vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy,
 • zajišťovat zpracování účetní závěrky, inventarizací majetku a závazků,
 • vést seznam společníků, výši převzatého a splaceného vkladu a údaje o datu, od kterého se účastní společnosti,
 • informovat společníky na jejich žádost o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů společnosti.

Společnost zastupují ve všech věcech jednatelé a to tak vždy nejméně dva společně a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí společně svůj podpis alespoň dva jednatelé.

Na základě plné moci některé své komeptence jednatelé svěřili řediteli společnosti, který řídí běžný chod společnosti a zastupuje ji.

Dozorčí rada

Dozorčí rada má čtyři členy a je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Dozorčí radě přísluší zejména:

 • kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady,
 • přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 • svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 • předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 • nahlížet kdykoliv do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou a usnesením valné hromady,
 • kontrolovat hospodaření s vloženým majetkem a majetkem společnosti, kontrolovat účelnost vynaložených nákladů, vyjadřovat se ke zprávě auditora.

Dozorčí rada je povinna zasedat vždy, má-li splnit svou povinnost dané ji touto společenskou smlouvou nebo zákonem.