Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Sezimově Ústí ulici Pod Vrbou se pravděpodobně zpozdí

Jak jsme informovali v květnu t.r., byly započaty práce na rozsáhlé rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně přípojek v Sezimově Ústí, ulici Pod Vrbou. Během dosavadní realizace prací se ukázalo, že přepojování stávajících kanalizačních přípojek je vzhledem ke změně jejich tras velmi složité. Snaha o jejich vymístění ze soukromých do veřejně přístupných pozemků má dopad do změn v projektové dokumentaci. Její zpracovatel, společnost Sweco Hydroprojekt a.s., musel přepočítat a nově navrhnout podélné profily některých stok, a následně projednat tyto změny s majiteli dotčených přípojek. To mělo za následek částečné utlumení stavební činnosti. Nové řešení sebou navíc přináší také přeložení některých úseků již nově položené kanalizace. Investor v současnosti řeší s autorem dokumentace a zhotovitelem změnu termínu dokončení stavby a náklady za vynucené vícepráce.

Součástí pravidelných kontrolních dnů na stavbě samé je také řešení připomínek místních obyvatel, týkajících se jejího průběhu a zejména finálních terénních úprav. Snahou všech zúčastněných stran je jim v co největší míře vyhovět.

I přes výše popsané komplikace doufáme, že termín dokončení prací bude posunut pouze o dobu nezbytně nutnou, a po skončení zimní sezóny se na jaře podaří tuto ztrátu maximálně snížit.

 

 

Zpět