Sezimovo Ústí, ulice Okružní - rekonstrukce odlehčovacího potrubí

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen "VST") provede významnou investiční akci ve městě Sezimovo Ústí, v ulici Okružní, v rámci které se vymístí stávající odlehčovací stoka ze soukromých pozemků a vybuduje se na ní zařízení na ochranu Kozského potoka před přívalem nečistot ze stokové sítě při deštích.

Na jednotné kanalizační síti jsou umístěné tzv. odlehčovací komory, neboli dešťové oddělovače. Tyto objekty jsou na jednotné kanalizační síti budovány především za účelem omezení přítoku dešťových vod na čistírnu a za účelem zmírnění zatížení stokové sítě při deštích. Jakmile při deštích dosáhne hladina ve stokové síti urovně přelivové hrany na odlehčovací komoře, přeteče naředěná odpadní voda do odlehčovacího potrubí, které ji dále odvede do recipientu (řeky, potoka, apod.). A právě takovéto odlehčovací potrubí vede v Sezimově Ústí od křižovatky ulic Okružní a Švermova místní komunikací směrem ke sportovní hale, kde se pod železničním viaduktem stáčí směrem pod zahrádky a pod skauty je zaústěno do Kozského potoka. V roce 2014 proběhla rekonstrukce tohoto potrubí v úseku od křižovatky ulic Okružní a Švermova až k železničnímu viaduktu.

Nyní by mělo dojít k rekonstrukci zbylého úseku od viaduktu až po vyústění do Kozského potoka. V rámci rekonstrukce tohoto potrubí dojde k jeho zkapacitnění a vymístění ze soukromých pozemků do místní komunikace. Jelikož při deštích tímto odlehčovacím potrubím proudí vysokou rychlostí velké množství vody, což je dáno velikostí povodí a následně vysokým sklonem potrubí, stává se, že se i přes osazené česle na tomto odlehčovacím potrubím do potoka dostanou nečistoty ze stokové sítě. Právě z těchto důvodů bylo přistoupeno k rozhodnutí, že se na nově rekonstruovaném potrubí vybuduje zařízení pro zachytávání nečistot, tzv. vírový separátor.

Vírový separátor bude umístěn vedle vzjezdu do skautského areálu u příjezdové komunikace, aby byl přístupný kanalizační technice pro jeho údržbu a čištění. Jeho fungování je založeno na principu využití odstředivých sil pro odlučování nečistot. Vírové separátory jsou obecně široce používanou technologií v čištění tekutin. Pokud zůstaneme u znečištěných kapalin, tak jejich největší použití je pravděpodobně při separaci písku (zejména lapáky písku na čistírnách odpadních vod). Nezanedbatelné množství těchto objektů je rovněž umístěno právě i na kanalizační síti. Na této stavbě je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce. Vnitřní průměr separátoru je 2,8 m a s nátokem o průměru 1,0 m je schopen pojmout až 1,3 m3/s.

Celá akce bude realizována na základě projektové dokumentace, kterou zpracovávala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 a jejíž součástí je:

Rekonstrukce odlehčovacího potrubí PP SN 12 v délce cca 190 m, z toho

  • DN 800 v délce cca 93 m
  • DN 1000 v délce cca 75 m
  • DN 1200 v délce cca 20 m

Vírový separátor

Výústní objekt

Zrušení a ubourání stávající stoky

Přeložka vnitřního vodovodu v délce 129 m

Přeložka veřejného osvětlení v délce 34 m

Obnova komunikace

Práce bude realizovat firma DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor, která v rámci otevřeného výběrového řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Cena díla je 23 410 000 Kč bez DPH. Předání staveniště proběhlo 7. 9. 2021 a práce by měly být dokončeny do 29. 4. 2022.

V rámci realizace bude docházet k dopravním omezením o kterých budete předem informováni zhotovitelem stavby. Za komplikace způsobené stavbou a dopravním omezením se omlouváme. Věříme však, že chápete důležitost zajištění stabilní služby odvádění odpadních vod a šetrného chování k životnímu prostředí. Doufáme, že po náši stavbě oceníte i opravenou komunikaci a veřejné osvětlení.

Kontakty:

  • Ing. Miroslav Vojík, stavbyvedoucí - 777 115 708
  • Bc. Patrik Pudil, technický dozor stavebníka - 728 543 255
  • Michal Sviták, zástupce stavebníka - 602 254 791

PDFSituace stavby (PDF, 208 kB)
PDFNávrh DIO (PDF, 643 kB)

Zpět