Tábor, Jesenského ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu je nutné v Jesenského ulici v Táboře realizovat rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu a to v rozsahu od křižovatky se Skálovou ulicí až po křižovatku s ulicí Zelená. Zahájení stavebních prací se předpokládá od 8. 11. 2021 a jelikož stavba začíná v podzimní čas, bude rozdělena na dvě etapy.

1. etapa bude v rozsahu od křižovatky se Skálovou ulicí po vjezd do vnitrobloku u čísla popisného 2699. Tato etapa by měla být dokončena do 19. 12. 2021, včetně finální úpravy povrchů. V rámci této etapy rekonstrukce se počítá s přerušením dodávky vody 11. 11. 2021, aby mohlo dojít k přepojení na provizorní vodovod, které obyvatelům zajistí dodávku vody i po dobu stavby.

2. etapa je plánovaná od vjezdu do vnitrobloku u čísla popisného 2699 po křižovatku se Zelenou ulicí. Ta by měla začít od 7. 2. 2022 a bude trvat do 30. 4. 2022. Termíny této druhé etapy jsou však závislé na počasí.

Časové rozvržení stavby a objízdné trasy odsouhlasil v rámci stanovení přechodné úpravy provozu odbor dopravy městského úřadu v Táboře. Odsouhlasené dopravně inženýrské opatření včetně objízdných tras je zobrazeno v příloze tohoto článku.

Stavba bude realizována na základě projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Fišer a v souladu se stavebním povolením, vydaným městským úřadem Tábor, odborem životního prostředí. V rámci tohoto projektu by měly být provedeny tyto práce:

Rekonstrukce kanalizace PP 300 - 190 m

Oprava kanalizačních odboček - 140 m

Rekonstrukce vodovodu PE 110 - 234 m

Opravu vodovodních odboček - 108 m

Oprava komunikací - 2 360 m2

Na základě výběrového řízení byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka dodavatele firmy KAVAS W s.r.o. za cenu 10 369 371 Kč bez DPH. Investorem části uvedených prací je i město Tábor, které se rozhodlo opravit komunikaci nad rámec oprav po rýze kanalizace a vodovodu, dále parkovací zálivy a nově vybudovat podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu, které budou sloužit jako podmok pro zavlažovaní zeleně. Z ceny díla tvoří podíl města Tábor částku ve výši 1 178 950 Kč. Staveniště bude předáno dne 8. 11. 2021 a stavební práce by měly být ukončeny koncem dubna 2022.

Tak jako u každé rekonstrukce, bude i u této docházet k uzavírkám komunikací a odstávkám dodávky vody. Tímto se obyvatelům za tato omezení omlouváme a děkujeme za pochopení. O těchto omezení budete informování zhotovitelem předem.

PDFDopravně inženýrské opatření (PDF, 1,2 MB)
PDFSituace (PDF, 1,1 MB)

Zpět