Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava vodovodu a kanalizace

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále jen "VST") provádí havarijní opravu vodovodu a kanalizace ve spodní části Čelkovické ulice v Táboře, kde musí dojít i ke statickému zajištění opěrné zdi, včetně její základní opravy. VST tak navazuje na investiční akce "Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány 1. a 2. etapa", které byly dokončeny koncem roku 2019.

Aktuální inormace ze dne 19. 11. 2021:

Bezprostředně po zprovoznění Budějovické ulice bude zahájeno dokončení opravy havarijního stavu kanalizace v ulici Lužnická. Jedná se o úsek dlouhý 45 m, který je umístěný v zeleném pásu mezi domy č.p. 429 a 432. Zemní práce a manipulace s vytěženou zeminou a stavebním materiálem si vynutí uzavírku jednoho jízdního pruhu. Snahou zhotovitele a VST je i tento úsek opravit co nejdříve. Předpoklad dokončení prací je do měsíce od jejich zahájení, tedy přibližně do 20.prosince.

 

Práce prováděné v rámci investiční akce s názvem "Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava vodovodu a kanalizace" jsou prováděny z důvodu nevyhovujícího technického stavu kanalizace a vodovodu a také z důvodu, abychom ve spolupráci s městem Tábor napomohli odvádění povrchových dešťových vod z této ulice, kdy při extrémních dešťových srážkách dochází k vyplavování objektů povrchovou dešťovou vodou. Součástí této akce je totiž i umístění příčného odtokového žlabu do komunikace, který by měl dešťové vody z komunikace lépe odvádět. Investorem této části stavby je město Tábor.

Zpracovatel projektové dokumetnace společnost AQUA PROCON s.r.o., společně se statikem tak navrhli řešení, které obsahuje tyto práce:

Opravu kanalizace KA 300 - 145,59 m

Opravu kanalizačních odboček - 17 ks/47,6 m

Opravu vodovodu PE 90 - 66, 83 m

Opravu vodovodních odboček - 3 ks/8,3 m

Opravu a statické zajištění opěrné zdi - 29 m

Odvodňovací žlab + přípojka - 1 Ks

Na základě výběrového řízení byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka dodavatele firmy DAICH spol. s r.o. za cenu cca 5 159 tis. Kč bez DPH. Staveniště bylo předáno dne 12. 5. 2021 a stavební práce měly být ukončeny koncem srpna 2021.

V průběhu stavby se však po vykopání sond a odkrytí zeminy zjistilo jiné uspořádání ostatních inženýrských sítí, než se předpokládalo, a muselo dojít k realizaci jejich přeložek. Dále bylo dílo rozšířeno o práce na opravě části historické kanalizace vedoucí směrem ke hradbám pod soukromými objekty, z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu a také z důvodu, aby se dal zjistit její stav a trasa dále směrem ke hradbám. Tato kanalizace je za normálního stavu zcela nepřístupná. V následujících letech se totiž počítá i s její rekonstrukcí a tak je potřeba se o ní dovědět co nejvíce informací. Navíc bude provedena oprava komunikace ve větší míře, aby po stavbě zůstaly "začištěné" povrchy. Veškeré tyto práce nad rámec zadání vyvolají posun termínu dokončení stavebních prací do 15. 10. 2021.

Bohužel, vzhledem ke stále trvající uzavírce Budějovické ulice, nám nebude silničním správním úřadem dovoleno, do jejího otevření, omezit provoz v Lužnické ulici, které je nutné pro dokončení posledního úseku kanalizace - cca 45 m. Jedná se o úsek kanalizace umístěný v zeleném pruhu, v Lužnické ulici, mezi domy č.p. 429 a 432. Z těchto důvodů bude nově smluvně ujednáno, že pouze tento úsek bude hotov až po otevření Budějovické ulice. Snahou VST je i tento úsek opravit co nejdříve a zejména za ceny vysoutěžené v rámci celé této akce, jelikož ceny stavebních prací stále rostou.

Pro upřesnění si tedy dovolujeme upozornit, že vyjma tohoto úseku kanalizace, by ostatní práce, včetně povrchů, měly být hotovy do 15. 10. 2021.

Jménem investora se omlouváme za nedostatečnou informovanost občanům týkající se prodloužení termínů a za vzniklé komplikace, které Vám tato stavba mohla způsobit. Vzhledem k výše popsané probematice se však jedná o velmi náročnou stavbu, při které se nelze zcela vyhnout jakýmkoliv neočekávaným situacím.

PDFSituace stavby (PDF, 1,3 MB)

Zpět