Areálová čistírna odpadních vod Tábor - intenzifikace kalového hospodářství a úpravy technologie

Největší a zároveň nejdůležitější objekt v majetku VST – areálová čistírna odpadních vod Tábor (AČOV) prošla úspěšně významnou technologickou intenzifikací. Tato AČOV čistí odpadní vody od zhruba 70%  producentů Tábora a všech producentů Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Denně jí proteče průměrně okolo 8.000 m3 odpadních vod a vyprodukuje 25 tun odvodněného čistírenského kalu.

A právě kalová koncovka, a s ní spojený proces odkalení odpadních vod, vyhnívání, stabilizace a následné odvodnění bylo v posledním období stále obtížnější. Důvodem bylo především postupné technické opotřebení některých technologických částí, a také nárůst likvidovaného znečištění odpadních vod, způsobené odklonem části odpadních vod z ČOV Klokoty a intenzifikací výroby některých průmyslových podniků. Z tohoto důvodu proběhla v období let 2015 – 2020 postupná intenzifikace kalového hospodářství a úpravy technologického vystrojení čistírny. Byla rozdělena celkem do tří etap:

V rámci I. etapy byly mimo drobných stavebních úprav a dodávek čepradel nahrazeny původní kalolisy novými moderními šnekovými lisy. Tyto stroje mají vyšší účinnost odvodnění vyhnilého kalu, a zároveň nižší spotřebu el.energie a chemikálií. Zhotovitelem této etapy bylo sdružení dodavatelů VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. a ČEVAK a.s.. Stavba probíhala od 07/2016 do 02/2017 a vyšla na cca 15 700 tis. Kč bez DPH.

II. etapa byla rozdělena do dvou kroků, a spočívala v realizaci další vyhnívací nádrže tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor a čas k správnému „vyhnití“ kalu. Tím se výrazně zlepšila jeho následná odvodnitelnost. Zároveň se při tomto procesu uvolňuje větší množství bioplynu, který slouží k vytápění těchto nádrží a výrobě elektrické energie. Práce realizovala firma K&K TECHNOLOGY a.s. v termínu od 04/2019 do 04/2020 za cenu cca 24 800 tis. Kč bez DPH.

Poslední III. etapa proběhla v roce 2020, a jejím výsledkem je posílení dávkování síranu železitého, přívodu vzduchu, nutného k čistícímu procesu do nádrží a výměně některých čerpadel. Dodavatelem této etapy byla firma ENVI-PUR s.r.o. ze Soběslavi, která na čistírně prováděla práce od 07/2020 do 12/2020 za cenu 12 900 tis. Kč bez DPH.

Intenzifikace byla náročná nejen svou projekční přípravou, ale během realizace kladla také vysoké nároky na provozovatele a všechny zhotovitele.  Přesto proběhla v souladu se všemi legislativními a technickými požadavky. Do budoucna tak tak zajištěna větší stabilita a odolnost z hlediska možného zvýšení přijímaného znečištění.

Vyžádala si finanční náklady ve výši bezmála 54 000 tis. Kč bez DPH, a byla hrazena z prostředků VST.

Zpět