www.vstab.cz

Pravidla Data Room

Tato pravidla nakládání s dokumenty (dále jen „Pravidla“) upravují způsob, na základě kterého budou mít dodavatelé, kteří prokázali kvalifikaci v níže uvedeném koncesním řízení (dále jen „Dodavatelé“), přístup k informacím potřebným pro přípravu jejich nabídky pro účely tohoto koncesního řízení. Přístup k informacím budou mít pouze Dodavatelé v rámci koncesního řízení v oboru vodovodů a kanalizací v České republice na koncesi na služby s názvem „Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o. na dobu 10 let“ (dále jen „Koncesní řízení“). Koncesní řízení bylo uveřejněno Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., IČ 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, Česká republika, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce č. 12029 (dále „Zadavatel“). Uveřejnění bylo provedeno Zadavatelem oznámením o zahájení Koncesního řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz) pod evidenčním číslem VZ: 60023473 dne 10. října 2008, ve znění změn a doplnění ze dne 8. prosince 2008 a současně v databázi veřejných zakázek ES (angl. Tenders Electronic Daily, TED), evidenční číslo koncese 2008/S 199-264438,

Informace zpřístupněné Dodavatelům v obvyklých formátech (zejména PDF, jpg) prostřednictvím vzdáleného přístupu na principu „www stránek“ v elektronickém „data roomu“ na internetové adrese http://www.vstab.cz/dataroom (dále jen „E_Data_Room“) a dále informace zpřístupněné Dodavatelům v kancelářích Zadavatele na adrese sídla Zadavatele – Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, (dále jen „VST_Data_Room“) představují důvěrné informace ve smyslu dohody o mlčenlivosti, uzavřené mezi jednotlivými Dodavateli a Zadavatelem (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“). E_Data_Room a VST_Data_Room jsou dále společně nebo každá jednotlivě označovány jako „Data_Room“.

Zadavatel tímto neposkytuje žádné záruky a ujištění Dodavatelům ohledně správnosti, platnosti a úplnosti informací, které jsou umístěny v Data_Room a které jsou přístupné Dodavatelům.

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1   E_Data_Room bude otevřena od 30.4.2009 a přístup do ní bude uzavřen nejdříve 24.7.2009. VST_Data_Room bude otevřena každý pracovní den od 30.4.2009 do 15.5.2009 a od 15.6.2009 do 19.6.2009, a to od 9.00 hod. do 14.00 hod., přičemž platí, že přístup do VST_Data_Room je podmíněn předchozím objednáním příslušného Dodavatele podle čl. 1.6 těchto Pravidel a splněním dalších podmínek uvedených v těchto Pravidlech a na základě uzavřené Dohody o mlčenlivosti.

1.2   Přístup do Data_Room bude umožněn každému Dodavateli, který uzavřel se Zadavatelem Dohodu o mlčenlivosti a splní podmínky těchto Pravidel.

1.3   Po uzavření Dohody o mlčenlivosti zašle každý Dodavatel kontaktní osobě Zadavatele seznam osob, u kterých žádá o přístup zvlášť:
a) do E_Data_Room;
b) do VST Data Room.

1.4   Seznamy dle čl. 1.3 těchto Pravidel bude ve formátu: jméno, příjmení, pozice, e-mail, mobilní telefon, IP adresa. Zadavatel po obdržení tohoto seznamu zašle Dodavateli heslo pro přístup do E_Data_Room.

1.5   V případě, že si Dodavatel přeje rozšířit/zúžit okruh osob s přístupem do příslušné Data_Room, bude o tom informovat Zadavatele a poskytne mu informace uvedené v čl. 1.3 výše.

1.6   Před každým vstupem do E_Data_Room musí každý zástupce Dodavatele potvrdit souhlas s podmínkami uvedenými na úvodní straně na internetové adrese http://www.vstab.cz/dataroom obsahující přístup do E_Data_Room.

1.7   Před vstupem do VST_Data_Room je každý zástupce Dodavatele povinen prokázat zástupci Zadavatele svoji identitu občanským průkazem nebo cestovním pasem a dále uvést dále čas vstupu, své jméno, příjmení, funkci a obchodní firmu zastupovaného Dodavatele a dále podepíše souhlas s těmito Pravidly a dále při odchodu uvede čísla svazků dokumentů studovaných ve VST_Data_Room a čas odchodu. Všichni zástupci Dodavatele pracující ve VST_Data_Room se musí podrobit přiměřeným bezpečnostním opatřením Zadavatele, udržovat ve VST_Data_Room pořádek a na pokyn Zadavatele ihned opustit VST_Data_Room. Ve VST_Data_Room je bez souhlasu zástupce Zadavatele zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat dokumenty umístěné ve VST_Data_Room, škrtat či podtrhávat v nich či jinak s nimi nepřiměřeně manipulovat. Ve VST_Data_Room je dále povoleno používat mobilní telefony, diktafony, fotoaparáty nebo jinou nahrávací nebo kopírovací techniku pouze ovšem takovým způsobem, aby nedošlo v žádném případě k poškození, zničení či ztrátě dokumentů.

1.8   Nejvyšší přípustný počet zástupců jednoho Dodavatele ve VST_Data_Room jsou 4 osoby a v daný okamžik mohou být ve VST_Data_Room pouze zástupci jednoho Dodavatele. Z tohoto důvodu Zadavatel upozorňuje Dodavatele, aby předem hlásili na jednotlivé dny návštěvy VST_Data_Room, aby tak bylo umožněno co nejefektivnější využití VST_Data_Room. Dodavatel se musí nahlásit nejméně 2 pracovní dny před plánovanou návštěvou. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout přístup do VST_Data_Room osobám, které se předem nenahlásí nebo jejichž počet v daný den přesáhne 4 nebo zástupcům Dodavatele, který oznámil plánovanou návštěvu na den v pořadí jako druhý nebo další. Současně platí, že v jednom týdnu může Dodavatel zarezervovat nejvýše jeden den k návštěvě VST_Data_Room.

1.9   Každý Dodavatel je povinen zajistit, že k dokumentům v Data_Room budou mít přístup pouze osoby, které jsou vázané mlčenlivostí ve smyslu Dohody o mlčenlivosti

1.10   Každý Dodavatel je povinen dodržovat potřebná bezpečností opatření, aby třetí osoby nemohly získat přístup do E_Data_Room zneužitím hesel poskytnutých Dodavateli a aby nemohlo dojít k ohrožení provozu E_Data_Room.

2. DOKUMENTY UMÍSTNĚNÉ V DATA ROOM

2.1   Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat nebo odstraňovat dokumenty umístěné v Data_Room.

2.2   Dokumenty jsou v Data_Room řazené podle jednotlivých oblastí, přehled o těchto dokumentech (dále jen „Data_Room_index“) je k nahlédnutí na http://www.vstab.cz/dataroomindex, a to samostatně pro E_Data_Room a VST_Data_Room.

2.3   V případě, že si Dodavatel přeje vznést dotaz týkající se obsahu dokumentů přístupných v Data_Room nebo požádat o předložení dalších dokumentů souvisejících s předmětem Koncesního řízení, je povinen tento dotaz nebo žádost zaslat níže uvedené kontaktní osobě Zadavatele, a to na formuláři přiloženém k těmto Pravidlům. O odpovědi Zadavatele na dotaz Dodavatele, jakož i o zpřístupnění dalších dokumentů v Data_Room, bude Zadavatel informovat všechny Dodavatele ve lhůtách stanovených v koncesní dokumentaci Koncesního řízení (viz čl. 10.1 „Svazku č. 1: Koncesní dokumentace – požadavky a podmínky pro zpracování nabídky“).

2.4   Dodavatel je povinen po skončení Koncesního řízení zničit veškeré kopie dokumentů získaných z Data Room a žádným způsobem je nepoužívat, a to do nejpozději do 15 dnů od uveřejnění oznámení o zápisu údajů z koncesní smlouvy uzavřené na základě Koncesního řízení ve Věstníku koncesních smluv (viz http://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=3.

2.5   Zadavatel upozorňuje, že Dodavatel nemá nárok na kopii jakéhokoli dokumentu uvedeného ve VST_Data_Room. O pořizování kopií dokumentů rozhoduje Zadavatel na základě žádosti Dodavatele. V případě VST_Data_Room tedy platí, že je na zvážení Zadavatele, zda z dokumentů uvedených ve VST_Data_Room bude poskytovat kopie. V případě, že Zadavatel schválí pořízení a poskytnutí kopie, bude kopie poskytnuta v přiměřené lhůtě Dodavateli, který o ni požádal. Současně bude všem Dodavatelům prostřednictvím e-mailové zprávy zaslána informace o tomto souhlasu, který automaticky znamená možnost i ostatních Dodavatelů žádat o pořízení kopie(í) takového dokumentu (jeho části) ve stejném rozsahu. Kopie bude zpoplatněna částkou 1,50 Kč (s DPH) za 1 stránku formátu A4, a 3,- Kč (s DPH) za 1 stránku formátu A3.

2.6   Zadavatel upozorňuje, že některé dokumenty uvedené v Data_Room jsou chráněné autorským právem a neoprávněným použitím těchto dokumentů ze strany Dodavatelů může dojít k porušení tohoto autorského práva, za což bude daný Dodavatel odpovědný. Stejná pravidla platí pro případné dokumenty, v nichž jsou obsaženy informace, které lze považovat za osobní nebo citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontaktní osoby

3.1   Kontaktní osobou Zadavatele pro zasílání informací popsaných v čl. 1.3 a 1.4 výše je Ing. Milan Míka, ředitel Zadavatele.

3.2   Žádosti o dokumenty a otázky musí být zasílány Zadavateli na e-mailovou adresu koncesevak@vstab.cz.

Formulář pro otázky/žádost o poskytnutí kopie dokumentu/žádost o poskytnutí dalších dokumentů

Formulář ke stažení ve formátu doc: