www.vstab.cz

Zkušební provoz AČOV Tábor

18.12.2014

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Před tímto okamžikem ale následovalo postupné dokončování celé rekonstrukce. V dmychárně se doplnil třetí kompresor. Propojily se poslední potrubí aerace včetně montáže aeračních roštů.  Došlo k osazení zrekonstruovaného pojezdového mostu, vyladění naklápěcího žlabu pro sběr plovoucích nečistot. Poté začalo napouštění nádrží biologické linky č. 1. Po napuštění došlo k zahájení provozu této linky, k souběhu provozu obou linek a postupnému oživování automatizace řízení provozu. Samozřejmě vše s proběhnutím kontrolních a individuálních zkoušek. Celý provoz biologické linky č. 1 se postupně dolaďoval a docházelo k postupnému náběhu celé AČOV. Zároveň probíhala oprava nádrže a montáž technologie u dešťové zdrže a oprava zhlaví plynojemu. Spuštěna byla i plynová kotelna. Při celé stavbě zároveň byla demontována stará zařízení a technologie, včetně demontáže původních vzduchových, hydraulických a elektrických rozvodů. Jedna z posledních prací byla oprava povrchů místních komunikací.

Dne 3. 11. 2014 investor - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. požádala Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor Životního prostředí, zemědělství a lesnictví o uvedení AČOV do zkušebního provozu. Ten nařídil na 20. 11. 2014 ústní jednání na místě. Přizváni byli všichni účastníci řízení.

AČOV bylo uvedeno do zkušebního provozu Rozhodnutím č. j. KUJCK 69035/2014/OZZL/5 dne 1. 12. 2014 s nabytím právní moci 4. 12. 2014. Zkušební provoz je povolen do 31. 1. 2016

Druhá část rekonstrukce - stavební část byla uvedena do zkušebního provozu Rozhodnutím č. j. METAB 56122/2014/SÚ/Nav dne 9. 12. 2014 s nabytím právní moci 10. 12. 2014. I na této části bude probíhat zkušební provoz do 31.1.2016. 

 

Zdeněk Zeman